Get Adobe Flash player

Post

แบบคำร้องขอย้ายของลูกจ้างประจำโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างตามตัวไปกำหนดยังตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่   ดาวน์โหลด

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ   ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์     ดาวน์โหลดWord   ดาวน์โหลดPDF

แบบฟอร์มสัญญาจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์    ดาวน์โหลดWord   ดาวน์โหลดPDF

แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน    ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดคำชี้แจง

แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง   ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดคำชี้แจง

แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครู)  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดPDF

แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ   ดาวน์โหลดWord   ดาวน์โหลดคำชี้แจง

แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลดPDF

แบบขออนุญาติเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศนอกเวลาราชการ   ดาวน์โหลดWord   ดาวน์โหลดPDF

แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร (ไปต่างจังหวัด) ดาวน์โหลดword   ดาวน์โหลดPDF

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลดPDF

แบบขออนุญาตลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร  ดาวน์โหลด

แบบขออนุญาตลาพักผ่อน  ดาวน์โหลด

ระเบียบว่าด้วยการลาออก  ดาวน์โหลด

แบบหนังสิอขอลาออกจากราชการ ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การประเมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสัญญาจ้างต่าง ๆ ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครู) กรณีปกติ  ดาวน์โหลด

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 

  1. คู่มือและประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแบบ Excel

2.  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 และแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูแลุบุคลากร      ทางการศึกษา    ดาวน์โหลด

3.  ประกาศ สพฐ . แนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2551  ดาวน์โหลด

4. แบบบัญชีหมายเลข 1- 5 สำหรับการเลื่อนขั้น่เงินเดือนและแบบรายงานผลงาน ผอ.ร.ร. ดาวน์โหลด

5.  ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไม่มีวิทยฐานะสำหรับสถานศึกษา  ดาวน์โหลด

6. สรุปคู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.จันทบุรี เขต 1   ดาวน์โหลด

7. คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชกาารครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับสถานศึกษดาวโหลด