Get Adobe Flash player

Post

=== คู่มือต่างๆของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ===
คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์   ดาวน์โหลด

หลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์   ดาวน์โหลด

หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา   ดาวน์โหลด

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด

 

====หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว12/2561)====

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว12/2561) ดาวน์โหลด

 

===การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563===

เอกสารประกอบ การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลด

จำนวนอัตรา ขาด-เกิน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ตามขนาดสถานศึกษาในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)  ดาวน์โหลด

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลด

 

====ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ====

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2558 เต็มเล่ม ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด

 

===การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ===

1. แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) สพป.จันทบุรี เขต 1   ดาวน์โหลด

2. ใบความรู้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล   ดาวน์โหลด

3. แบบฟอร์มการเขียนแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ   ดาวน์โหลด

4. ใบความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและการเขียนโครงการ   ดาวน์โหลด

5. หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา   ดาวน์โหลด

6. หลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์   ดาวน์โหลด

7. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   ดาวน์โหลด

8. คู่มือในการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลด

9. คู่มือการใช้งานสาหรับผู้พัฒนา ระบบพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online   ดาวน์โหลด

10. คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1   ดาวน์โหลด

11.คู่มือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ด้วยระบบ TEPE Online ดาวน์โหลด

12.คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online  ดาวน์โหลด

13. ตรวจสอบหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง /ตรวจสอบหลักสุตรที่ผ่านการอบรมตามและคุรุพัฒนารับรอง รายบุคคล   ดาวน์โหลด

14. รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562   ดาวน์โหลด

====คู่มือต่างๆ====

คู่มือการดำเนินการทางวินัย สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ดาวน์โหลด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด

เกณฑ์การประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1   ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้จ่ายงบประมาณสถานศึกษา ดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน  ดาวน์โหลด

ระบบ e – GP โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการสร้างเกมส์การศึกษาออนไลน์ด้วย Kahoot ดาวน์โหลด

คู่มือและประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแบบ Excel

สรุปคู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.จันทบุรี เขต 1   ดาวน์โหลด

คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูสำหรับสถานศึกษา สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ดาวน์โหลด

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557ดาวน์โหลด

คู่มือ PMQA 2558 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     ดาวน์โหลด

แผ่นพับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    ดาว์นโหลด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    ดาว์นโหลด

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ดาวน์โหลด

คู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.จันทบุรี เขต 1   ดาวน์โหลด