Get Adobe Flash player

Post

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

 

รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รับผิดชอบ
– กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
– กลุ่มบริหารงานบุคคล
– กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
– กลุ่มกฎหมายและคดี

รับผิดชอบ
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รับผิดชอบ
– กลุ่มอำนวยการ
– กลุ่มนโยบายและแผน