Get Adobe Flash player

Post

[spoiler show=”- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)”]- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

[/spoiler]

 

[spoiler show=”- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546″]- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546


[/spoiler]
[spoiler show=”- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550″]- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550


[/spoiler]
[spoiler show=” – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553″]- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

[/spoiler]

กฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ที่เกียวข้อง

กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำสั่งหัวหน้า คสช.

หนังสือเวียน

กฎหมายอื่นๆ

แนวคำวินิจฉัยของ กคศ.