Get Adobe Flash player

Post

– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) »

– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

 

– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 »

– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546


– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 »

– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550


– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 »

– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

กฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ที่เกียวข้อง

กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำสั่งหัวหน้า คสช.

หนังสือเวียน

กฎหมายอื่นๆ

แนวคำวินิจฉัยของ กคศ.