Get Adobe Flash player

Post

  1. รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการเป็นฐาน ด้วยระบบ  TEPE Online ปี 2561 ดาวน์โหลด
  2. รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการเป็นฐาน ด้วยระบบ  TEPE Online ปี 2562 รุ่นที่ 1 ดาวน์โหลด