Get Adobe Flash player

Post

  1. รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการเป็นฐาน ด้วยระบบ  TEPE Online ปี 2561 ดาวน์โหลด
  2. รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการเป็นฐาน ด้วยระบบ  TEPE Online ปี 2562 รุ่นที่ 1 ดาวน์โหลด
  3. เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 รุ่นที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลด
  4. เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 รุ่นที่ 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลด