Get Adobe Flash player

Post

มาตรฐานการให้บริการ

[spoiler show=”การจัดทำหนังสือผ่านสิทธิและหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อกู้เงินสวัสดิการกับธนาคาร”]

มาตราฐานการให้บริการ การจัดทำหนังสือผ่านสิทธิและหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อกู้เงินสวัสดิการกับธนาคาร

[/spoiler] [spoiler show=”มาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการการศึกษาบุตร”]
มาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการการศึกษาบุตร

[/spoiler] [spoiler show=”มาตรฐานการให้บริการ การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ การขอหนังสือรับรองเงินเดือน และการขอหนังสือรับรองความประพฤติ”]
มาตรฐานการให้บริการ การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ การขอหนังสือรับรองเงินเดือน และการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

[/spoiler]