Get Adobe Flash player

Post

รวมหน่วยงานที่เปิดอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองตามความต้องการ ด้วยระบบ ONLINE


ที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน   ลิ้งค์เข้าทำแบบทดสอบ  
1 แนะนำแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ ThaiMOOC.org สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://mooc.thaicyberu.go.th/category/event/#.XplO4vRteUl  
2 สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่ Creative Video Production สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://mooc.thaicyberu.go.th/kmitl002/?fbclid=IwAR29FpjITJqUOX6DMXCxXmLupcMchJSYihbR6_vOSIZodUTpXpJBkm18gp0#.Xod7ZogzaUl
3 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ http://mooc.thaicyberu.go.th/?fbclid=IwAR2CeczN6IayjHR5-VzARlzqyTRF1hUr_7mrxupC6cazdDShaUEo6htDgA8#.Xod75IgzaUk
4 การอบรมหลักสูตร “การสอนเพศวิถีศึกษา สสส. และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน https://cse-elearning.obec.go.th/dashboard?fbclid=IwAR3ZlGpUTdBwmR4b5uqXACfgdZvxF1v7KuECMrz5RTTWYZNOGkS919vxIIo  
5 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน https://sites.google.com/msu.ac.th/curriculum-researcher?fbclid=IwAR23PABl4lGuzLttMOkZwf2UUCo6FHXx5cTjG8N0SKuCwHgiQb-2P1YxPLQ
6 สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน Health in Global Warming คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse%2Fcourse%2F18283&fbclid=IwAR0D29OQp3YmTJj2HZ1yjoqZWfwsUjnm1xdImQOMlpyDnbDXA0IwPvN0jR0      
7 การวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร https://thaimooc.org/courses/course-v1:CMU-MOOC+cmu007+T3_2018/info?fbclid=IwAR2d3CwstZfPFA2i87Q0u_PtPatM5v91mpk5Li77kvoInE2tahWjvUXtY9U
8 บทเรียนเบื้องต้นการให้การศึกษาวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่น ราชนครินทร์ https://thaiteentraining.com/index.php  
9 การให้การศึกษาวัยรุ่นกรณีเกมส์และคอมพิวเตอร์ 55 นาที สถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นราชนครินทร์ https://thaiteentraining.com/index.php  
10 การให้การปรึกษาวัยรุ่นกรณียาเสพติด กรณีศึกษา 20 นาที สถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่น ราชนครินทร์ https://thaiteentraining.com/index.php  
11 การให้การปรึกษาวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่น ราชนครินทร์ https://thaiteentraining.com/index.php  
12 การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน https://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp?fbclid=IwAR2VCL4jUDy2_Dm69lEH8Ez9agGpZ5pe60wbk03RdhqRKDNp0rWmpqQhOcY
13 การพัฒนาบุคลกร ด้านการจัดสอบระดับสนามสอบ สทศ. http://e-learning.niets.or.th/?fbclid=IwAR10QrqSQPi6uEy_4FASHbBZmIgVpgMbxVq727-D6CkKomC8SkQ7GZyPdSg
14 เทคนิคการเป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยมหิดล https://mooc.mahidol.ac.th/courses/course-v1:MU-SH+MOOC-05+2019/about?fbclid=IwAR2PjrI0f05_jBCBzBsCkXi0iaKv3kkDInoLFZi3dShahIqIUhaMYqWHYZ0
15 BE INTERNET BRAVE สงสัยเมื่อไร ก็ถามได้เลย Google https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland/?fbclid=IwAR1ae7jfQVERV-u1UIRxrPGfQCPo41B9udv4Z3wALf9z7515CllHzHfkLEc
16 BE INTERNET KIND เป็นคนดีเท่จะตาย Google https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland/?fbclid=IwAR1ae7jfQVERV-u1UIRxrPGfQCPo41B9udv4Z3wALf9z7515CllHzHfkLEc
17 BE INTERNET STRONG เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ Google https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland/?fbclid=IwAR1ae7jfQVERV-u1UIRxrPGfQCPo41B9udv4Z3wALf9z7515CllHzHfkLEc
18 BE INTERNET SMART คิดก่อนแชร์ Google https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland/?fbclid=IwAR1ae7jfQVERV-u1UIRxrPGfQCPo41B9udv4Z3wALf9z7515CllHzHfkLEc  
19 BE INTERNET ALERT ไม่ตกหลุมพรางกลลวง Google https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland/?fbclid=IwAR1ae7jfQVERV-u1UIRxrPGfQCPo41B9udv4Z3wALf9z7515CllHzHfkLEc
20 ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 สานักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี https://covid19.myonie.com/?fbclid=IwAR3tnXzCF1TlJrNRYyhkbGxV2RTw0WiD9ckF53KN21nkiY2r6qXUwnab2pI  
21 ประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สพม. 42 https://sites.google.com/view/dl42/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0-digital-literacy?fbclid=IwAR0cnID0Ld1lajkG4bqjoqfHcbu8q28YA-E-b0VLgNa6ud5QVHpG5mnjhZw
22 Critical Thinking (ด้วยความคิดเชิงวิพากษ์) starfishlabz https://www.starfishlabz.com/  
23 การทดสอบความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต http://gclass.wt.ac.th/covid19/index.php?fbclid=IwAR2PHJpuHJFhJ9t2Q5ldpgmpNmnzV2XHFGLLCsicDvWrw-T0ifvdi9dGsMg
24 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pSScUo5EkgBh739FhmG-tuJaDnn-u8cx?fbclid=IwAR0shJJCnevCF6qv4cOgH_90GXFCHetIDvR4y3GsL3zTOnClUR7EgLbp9Jc  
25 แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรค COVID-19 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPSVvPv-LRA2sGKW1bbX85uoFg516Dl_kF9u5Jr7KIl-FR7Q/closedform
26 ทดสอบวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEaKY9qzNsFXsWykAg3qjebuwFqlAERRjqvoatGG8VqhptYQ/closedform      
27 Saft Internet DTAC https://app.i-regist.com/v2/dtac/index.php?r=register&project=2562-001&fbclid=IwAR1xHJR4Grp45zO9iE2JDQW7Ry0lQEDB2AB5fyGoPNlknHjFwsxySdNl5Dw
28 การเข้าใจดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) สพป.สงขลา เขต1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekpeWkcAoaWspgpusSIT4I7xGLo0oADrELg7NPB5oQ1eUvQg/closedform
29 ความรู้เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 และการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง โรงเรียนบ้านนาไค้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxwrqKWCcfHI6RDTkjOBDP3gySNbTOEQvNnIuCyVUmHbkBvQ/closedform
30 แบบทดสอบ Online หลักสูตรและระบบ Schoolmis   โรงเรียนบ้านบก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJt17Eaadkr2nBN5vShtZujCBl0BHzsrlWiWXIA-_YAzlUXg/closedform
31 วัดประเมินผลหลักสูตรงานวิจัยในชั้นเรียน   ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN5CAg5BePNuqmftOFexv6NgsS3JnA6i_bgkQGlOnZS6GY0A/closedform?fbclid=IwAR0UBbMPyYb-McnXGHUHAUkKOlmmIWIQDSucWeOH8us4BverFELZGQv6OD0
32 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19   โรงเรียนมักกะสันพิทยา https://sites.google.com/a/makkasan.ac.th/makkasan-phithya-school/news/khxcheiythabaebthdsxbkhwamrubeuxngtnkeiywkabcheuxwiraskhorona2019covid-19?fbclid=IwAR3IBkvMPJZV7xvnq8B70SSd3QGa8kZYRduFSixkfseUUdNP9oIaOIjp9P0
33 ทักษะการใช้ชีวิตของเด็กช่วงอายุต่างๆ สพม.4 และ   โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม https://sites.google.com/view/snw42020?fbclid=IwAR1lUG1dOX2r8XBTOvk3LUe52vaxC9ZvVk5WpP6HtmtA9Rc8EQHBBKJ9EuQ
34 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19   โรงเรียนอุทัย http://uts.ac.th/lex/covid19/?fbclid=IwAR2MHZk-IOpwnSpAuyUb-RZrBczLkwhgDFMX6vRSC7ykT9VPBKNRIqy2x9g        
35 สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง) ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษาคณะอักษรศาสตร์ศิษย์เก่า จุฬาฯ รุ่น พ.ศ. 2510 https://mooc.chula.ac.th/courses/chulamooc4007  
36 Survival Thai Office of International Affairs and Global Network https://mooc.chula.ac.th/courses/chulamooc1202  
37 หัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์ อุบัติเหตุสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป คณาจารย์หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://mooc.chula.ac.th/courses/chulamooc5003  
38 ระบบประกันสุขภาพ (Health Insurance System) คณะเภสัชศาสตร์ https://mooc.chula.ac.th/courses/chulamooc5007  
39 ทักษะการใช้ชีวิตของเด็กช่วงอายุต่างๆ สพม.4 และ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม https://sites.google.com/view/snw42020?fbclid=IwAR1lUG1dOX2r8XBTOvk3LUe52vaxC9ZvVk5WpP6HtmtA9Rc8EQHBBKJ9EuQ
40 หลักสูตรการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี โรงเรียนโนนเทพ https://sites.google.com/view/nonthepschool/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AA/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%98  
41 การวัดประเมินผลทักษะ “วิทยาการคำนวณ” สพป.อุบลราชธานี เขต2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGqbTcJELJyVDPArDPkyre_RVCQEVNOkkHocIdRH1w9_5joQ/viewform?fbclid=IwAR1gzSbQrFsdPRlO-aphG2Fk0bOXiO4qvZ5Xq5Ue5ZFiyJG0cOKMppa-ozo
42 ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สพป.สระบุรี เขต2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2fNGRWEgxI053KUCn6aPPzAKqN_09kG8_rRwgGsQ40SB6sA/closedform
43 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq3NzTJ8MVQW8_hZHU3GwQZQCWtRcsj73Q2VlvxK_LRB_BHw/closedform
44 วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร1 สสวท. https://teacherpd.ipst.ac.th/index.php/index.php?option=com_community
45 ส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนสาหรับนักเรียน ครู ชัยวัฒนา ดีใหม่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100016568473955
46 ความรู้พื้นฐานข้อมูลและเครือข่าย เพจสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคอมพิวเตอร์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-gxlYpQVUm_cetm0Tb5h5q3-7aEKAy-Js8N6OlvLn5qq5SQ/viewform?fbclid=IwAR0BG18BO2FDiJvCnZ2JzJEfsrkOvKj91CdS73l6l0oxnCjsTq9DKn3JOHU
47 ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetWaa1fZjGUN2iXCfXf_g5Kt0roiHro_ZN9kEB12S-IcK3Uw/closedform
48 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI/edit?fbclid=IwAR2HW81XkH8UKb69AN8geVDMkh1GUVoQUENLQ8CWYM_nKJeSNP6vVT2amSM
49 การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScctTp4CwHFnrYSE9CMrPeW7fyKax34EJcdq-YozoHQE198EQ/closedform
50 ทดสอบความรู้เรื่องอาเซียน โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv6yu6H0KBM-bELa2ohO3ANeW2p_6KRecJHdDYjrZNSCTHvA/viewform
51 การทดสอบ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นไฟฟ้า” สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก หนองจอก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEORvPosgRN49CAqT5yf541TAAAdbT3Ztv_F8zM8xBd1ZStg/viewform?fbclid=IwAR2OjNyg0dJM9I8Ip5F0cIGTI_xGZPEhbWbhY9mki1fTNoX4_Mhq3JTczew
52 แบบทดสอบ Online หลักสูตร การเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy กศน. อาเภอแก่งคอย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf00B-wQOM5sQaR8CxwWIVZQ6ye5CEG4Vn5AvKgSl4L9vS8iQ/viewform?fbclid=IwAR0MmxIUdIO2h7cJxfwpM5ycoazBUZS8rES5bwspkUCAJqQgH5YvTtQPo_o
53 กิจกรรมร่วมตอบคาถามส่งเสริมการอ่าน กศน. อำเภอศรีสำโรง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaYJPgt8ci3Iyr1beanweS3ftbzvmWtIeNkMgn8d5wQ6UOzQ/viewform?fbclid=IwAR0lfV22wlBTG9GI6LUVoJLhQZ6gWWCvRvhBaPJl8WwSCS4lXtGLExF88hw  
54 แบบทดสอบนวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านห้วยน้าเย็นมิตรภาพที่ 112 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4qImsAljddM4Ye_-mVO_jbQwLh0zkOKHijMdiHFJ1wdBfpA/closedform
55 แบบทดสอบเรื่องความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds_8ZVCnwgBXcXN4Xz-FwVqz2ZmHOe4uE6HlS1Cf5ueNTfPw/viewform?fbclid=IwAR3mvUTwbxaQmr-eZw58egmxy7xxyvyydv6GjmQ87O4s6pAzF-5mKBMznWc&fbzx=9181538883266786928
56 แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นการวัดผลประเมินผล โรงเรียนบ้านทอน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSFMBqMo0Hkp3n9j6iN0ft8d32vok8CepoGW_p2mHats3Prg/viewform?fbclid=IwAR0tGzzWir2nLhvY7A_C-H9yJLK6VLV3jAQlv0ok_DJtLxdTktQJUQJ6cGI
57 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู โรงเรียนวัดหาดสูง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgHCR1Ihzqg074AkZncCSfctzqEEwSdiZaNBPK4TM4YbJhCA/closedform?fbclid=IwAR1OcAkwfkpweiJkHW5YS13m0xLck77im2mMXJvoW9M_rk16ciXsQ9CJxIY
58 พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู starfishlabz https://www.starfishlabz.com/  
59 ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ฟิชเมคเกอร์ starfishlabz https://www.starfishlabz.com/  
60 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (การระดมสมองออนไลน์) โดยใช้ Mentimeter เพจ บอกที่บ้านว่ามาเป็นครู https://sites.google.com/wrk.ac.th/mapenkrucom?fbclid=IwAR2G77VgXkpmcC0og43cnGiH5N_og4Vbm7xkcr4R2uRCrJNGrXm-rn3K8jQ  
61 Project Management สาหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน https://ocsc.chulaonline.net/error.asp?msg1=%BE%BA%A2%E9%CD%BC%D4%B4%BE%C5%D2%B4&msg2=%A4%D8%B3%E4%C1%E8%E4%B4%E9%C3%D1%BA%CA%D4%B7%B8%D4%EC%E3%B9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%A7%D2%B9+Page+%B9%D5%E9&Pict=48&id=260
62 แบบทดสอบเรื่องทักษะการเข้าใจดิจิตอล โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO99nEx2ZFfRhtaZiA32RLn7M6_aRQY6MrSiK–3ZwAfyLig/viewform?fbclid=IwAR29sTfjT-fdh1KSMFTooC-kBFPVJ_auAXDseYUNoyalLUy3VDnRg6RrrUA&fbzx=-5177817608314936170  
63 การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดนาตาขวัญ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH4MizDbdBsDu-yLRncMF3KeknM7lgD42KQnIqUFbt9UOtwg/viewform?fbclid=IwAR0P-qjIpTmHVMcHKBNEy4kJE-PuDoWOgpvylNw3WvIh6uFhIe3ZFLPXPaw
64 Active Learning โรงเรียนบ้านโนนประทาย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3tP9tCDLkir7paw-6xRBab_1fyX7Oj4HdbRpVzQ9AQclkUvA/viewform?fbclid=IwAR0rcku4-jKVTIWZY3wo132fe2AxJLN4Ha8oySrkE8kuAYA0QJ5mWu7Wl7U
65 ครูไทยยุคใหม่ หัวใจ STEM Education สพป.ชลบุรี เขต1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuVsSYuaMeNHwlPv75AwdsNJgp3pIZ6HZsWloIWXS49OhBwg/alreadyresponded
66 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6fCLkFD15lFUisSwSTsAvbRkaQwvjQ93LvuCiY-3eUgvDeg/viewform?fbclid=IwAR1kjVFq6qF3abQ2FJth5tUm-DoPNEMtU1taJFla4NrhU4Vxlgoxsk7qu98
67 หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป ระดับปฐมวัย สพป.อุบลราชธานี เขต 2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOCrdpQSJidsxyVKh10vluqcPSupear4glNz8xsjO2krRSxA/viewform?fbclid=IwAR2Sxj5yymVnFohfgcwhZgRkOSsUqUDJsY6z9idgHkuK8awU10tzbiZbT70
68 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กศน.จ.ประจวบฯ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWasMz6FR4cIawg6YeQagYyPXRBIA3r4u5bqLlasiupZFgPQ/viewform
69 หลักสูตร การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hlaksutr-xbrm-xxnlin/-hlaksutr-kar-suksa-thang-kil-phan-dawtheiym-dltv-1
70 หลักสูตร Digital literacy สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hlaksutr-xbrm-xxnlin/-hlaksutr-digital-literacy  
71 พระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการใช้ชีวิต ที่พ่อสอน โรงเรียนโนนเทพ   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgINIUI9xjPGGIibLRyko5u3PPqc6hXMobGC23E8-85tLULw/viewform
72 แบบทดสอบความรู้ประวัติศาสตร์โลก สาหรับครูประถมศึกษา โรงเรียน บ้านโพนทอง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmIWk7veERk-PXKYkiu7rKlIZ_-6st8K97UC96RvVVyyTvFw/viewform?fbclid=IwAR23MmA-xQHKxP78LcthfNqBdGNR9UIqRo-3kJylFKgmZiIVA53YkJjXelk&fbzx=3912726069753746702
73 การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ZOOM โรงเรียน บ้านน้ำมิน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHNd5YPuFJQqJ9-A_Tx6E3f8j2bmQZ_iPlvwNc25oIcMeIKA/closedform
74 หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hlaksutr-xbrm-xxnlin/-withy-kar-khanwn/5-thdsxb-hlang-reiyn?fbclid=IwAR1UwxbKI5znqL5xFls9gXV9EItpYtylz1_h_0rzDePQ1esp0pNF408F4mk
75 หลักสูตรห้องเรียนแห่งคุณภาพ(DLIT Classroom) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hlaksutr-xbrm-xxnlin/-hlaksutr-kar-suksa-thang-kil-phan-dawtheiym-dltv/7-thdsxb-hlang-xbrm?fbclid=IwAR013h1jrq5y1x6tAKyp-gLUMLWW645-ApH1cQ4IRHOfhmbAqT-2bp1P2EA
76 “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” สพป.มหาสารคาม เขต 3 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHmHWVbhbr5hFetb4f8sTjlZxInuPUSApz57gBCjicvSdX3w/viewform?fbclid=IwAR1nNTR1fCB-4YS0FtUGDfbFvfG33t-UEVw50zJ6EesR2XPhXn3q8RrZgsk
77 การทดสอบความรู้เบื้องต้นวิชาการบริหารราชการไทย มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6OsBC1sL4wbLs2oY_E7fnuXY0DiczbHd3ZIcLnf_QTynbCA/closedform
78 หลักสูตรเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hlaksutr-xbrm-xxnlin/-hlaksutr-thekhnoloyi-sahrab-phu-brihar/7-thdsxb-hlang-xbrm?fbclid=IwAR0_DrnSvM3Xp6gdWrdsVR24wVVEHe8man0jIH3cL2peNjwaYLG73O2Zi4w
79 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hlaksutr-xbrm-xxnlin/-thekhnoloyi-yukh2002/6-thdsxb-hlang-xbrm?fbclid=IwAR3xPcuM4y7Rfmw5fTFm4It593tguL5ORf9RJLDEaiPjmD8–wWx-gkBoZE
80 แบบทดสอบออนไลน์ ทักษะความรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียน ไทรโยค มณีกาญจน์วิทยา https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIkG7Y15v1vk2lFblaOg9I4dsWJqmn1oMxl_ecAUGtT2MaYA/viewform?fbclid=IwAR08Jsnsmjjl4GNRpjTdatYjD-PftKB2Rj6qbBZdIBYRZ8vAyHULhPa90SM
81 วินัยและการรักษาวินัย โรงเรียน บ้านห้วยหวาย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJyMz_4hZ0Bdh6EC2232b8cUHmqkxPum8VPug9ZzCJRCY_XA/closedform
82 การสร้างชั้นเรียนด้วย Google Classroom โรงเรียน พนัสพิทยาคาร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYeKpEdALRT9XSmg-LtP5cB0_-lUO7XCZMGJUnPfBGBx6J7Q/closedform
83 SUPPER FULL MOON 2020 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyJvRasE_LXcb7rksZ-B4mSs1K-kSZl_kCSXD_CrjH13iRGw/viewform?fbclid=IwAR3Z3FXvGo3JIJsbrugJ5e7KXQvtCEkCRx9ULHdm66GQXJsWym5_Hdf4Byo
84 การวัดและ ประเมินผลทางการศึกษา โรงเรียน บ้านท่ามะเฟือง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0hbM8vo4NrqTz0W6ZNOPA8-rfobKc-v5nAqGZ7YR3eW0Bbg/closedform?fbclid=IwAR2ovtHT7rhbswkfeAYhTn_5stQakeojQizs-X8aegDxavkGey0gzwbNSeA
85 แบบทดสอบหลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียน โนนสุวรรณ พิทยาคม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen9jp4OXkWqCLGBfFhEoO0xy0EwA_DumDjO2Sq8s6h89gvbQ/viewform?fbclid=IwAR3fySrSx9tJ-g97mRPBPNS7TAicFINNYBMTg8RCrGpdp08QrmoKoVvIUWE
86 หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียน วัดไดอีเผือก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg8VesLmnCzwuAxJcflA1tpeCykRC6ayDiE8zKy_9AcpqnLA/closedform
87 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรายวิชาวิทยาการคานวณ และการใช้สื่อเทคโนโลยี โรงเรียน บ้านวังกะทะ http://course.krucomonline.com/learning/index.php?fbclid=IwAR0IExlv5GRbyngkuibcz8NGUIJ4706EPgldl7OJKQOLNqu0OeNbvHtCsEQ
88 หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ AI สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hlaksutr-xbrm-xxnlin/-hlaksutr-payya-pradisth-ai/9-sxb-hlang-xbrm?fbclid=IwAR2NGRoc3WdU_-CF5ywhnpqxOeIiBcQSP3Nv4KDCBOOzHDP2hw5k5s_xgTk
89 ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYgbpwcc1U-hWCiNrGYC8IVetlD7cUcFDAvtWiH9yEn1QPtw/closedform?fbclid=IwAR2mIzmCJlk68x1NC0pXQyV9txBU0CG4z9PCZ7ucSYIMvfW0xPVEt9Zhyrs
90 แบบทดสอบระบบเครือข่าย และการสื่อสารคอมพิวเตอร์ สพป.ชัยภูมิ เขต2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAp3viAA0qyScl5cOFCNt3-cyjZ29eh1lFSlpaBt0qiz3O4A/viewform?fbclid=IwAR2xGeLuJymoTWpm9p90Bs81gplk2-N38xNjUDNh8VaIrQGtViJMM6G3p70
91 การทำสื่อวีดีทัศน์ด้วยแอพเคชั่น KineMaster วิทยาลัยเทคนิค สุรนารี https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdczX-7Z5Fq-TglM3XE2rnpDCWSYMIJlZgRHMwb9nINUPd5NQ/closedform
92 มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะ กระโพธิ์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXb5JPJvKIYemY7XGR1Zf5S3ObGy9mYNaCS-Qoc85j7Qgv9Q/viewform?fbclid=IwAR3nGh7ftuEDgyffqDZWQnB1IXMkJ6EVvolvoysWxC8FRnqClKrsERGltHs
93 แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โรงเรียน บ้านสุไหงโก-ลก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQcqud7n4UosYrbTrfXccx3waW1rZvdK2L3WtlYE_CRVoHUw/viewform?fbclid=IwAR0Apav4EtbwEOaM_MtYYuEEY03H14QxGXf-yb4FexhQuW03iUNnhReUbLE
94 แบบทดสอบ เรื่อง รอบรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน บ้านพัฒนา สามัคคี https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC9DYUR8uJWSiNEZf9fHr38L3IorNtHN_1x3s–YR4uxxB9A/viewform
95 การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://mooc.chula.ac.th/  
96 หลักสูตรอบรม (98 หลักสูตร) Starfish Labz https://www.starfishlabz.com/  
97 COVID-19 กศน.อุบลราชธานี https://covid19.myonie.com/  
98 Be internet awesome (5 หลักสูตร) Google https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland
99 ภาวะโลกร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://mooc.chula.ac.th/    
100 COVID-19 กศน. ขลบุรี https://sites.google.com/view/chonnfe-covid-19?fbclid=IwAR2_rDfgsT4RGfixLLK3h2kNJdqbCI1zGoKJlDiZjNHr-2ElSkFdRogVyQQ
102 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่21 ศูนย์การอบรม Expert Training https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8SGw4FRZvCAozD0rSbOT4V7oHJLcZJ-iQkfFg9266nfvANw/closedform  
103 ใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยและไกลโรค กศน. อำเภอวัดเพลง จ.ราชบุรีโครงการรักการอ่าน https://sites.google.com/view/watphlenglib?fbclid=IwAR2c7Tpmw8fJm9lqKS1i-8TzwjAheFoOeRdoGMlvHVA2cNFSh7nkbKneuHE  
104 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม สพม. 33  จ.สุรินทร์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScppPzJm_EbHRciY2N-r8C4UC9ywQdP2iRx7JZrdJuPFW8JjQ/viewform?fbclid=IwAR1JmHgY3RjmUKtj8xVIdsgde8CZ6Zu_yun2LNB_EStbf_KXq2ZN0Zu3CJM  
105 เนื่องในวันรัก การอ่าน โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สพป.ชลบุรี เขต1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2QVWuLtlixzRPzij0CAIA56WoPgJnVWNwgx7bEoafkEKbwA/viewform
106 การเป็นพลเมืองอินเตอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ Depa DTAC http://digiworld-th.parentzone.org.uk/  
107 Digital Literacy สพป.สงขลา เขต 1 https://sites.google.com/ska1.go.th/digitalliteracy/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0-digital-literacy  
108 ความรอบรู้ด้านการศึกษาและความรอบรู้ทั่วไปด้านอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนอุทัย สพม.3  (จ. พระนครศรีอยุธยา) http://uts.ac.th/lex/covid19/    
109 ความรอบรู้ด้านการศึกษาและความรอบรู้ทั่วไปด้านอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม จ.สุโขทัย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVGU4PNxJgTaPw-wnFJBcwMHH7otjIDHYBZgy_f5J2YYGj3g/viewform?usp=sf_link  
110 วิทยาการคำนวณ สพป.อุบลราชธานีเขต2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGqbTcJELJyVDPArDPkyre_RVCQEVNOkkHocIdRH1w9_5joQ/viewform
111 COVID_19 โรงเรียนมักกะสันพิทยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGqbTcJELJyVDPArDPkyre_RVCQEVNOkkHocIdRH1w9_5joQ/viewform
112 การวัดและประเมินผลทักษะการใช้ชีวิตของเด็ก ช่วงอายุต่าง ๆ สพม.4 และโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม   จ.ปทุมธานี https://sites.google.com/view/snw42020      
113 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep9wh-e0U3p1hlkh5178stCmjMdZP7Cs-9dF5yhfk4X2HPiA/closedform
114 การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี โรงเรียนโนนเทพ สพม.33 (จ.สุรินทร์) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2QVWuLtlixzRPzij0CAIA56WoPgJnVWNwgx7bEoafkEKbwA/viewform
115 การปรับแต่ง Landing Page ด้วย Bootstrap Template udemy https://www.udemy.com/course/landing-page-bootstrap-template/
116 อบรมออนไลน์ การเข้าใจดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 https://sites.google.com/ska1.go.th/digitalliteracy  
117 ความรู้เบื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 33 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScppPzJm_EbHRciY2N-r8C4UC9ywQdP2iRx7JZrdJuPFW8JjQ/viewform  
118 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://www.kruachieve.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88/%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%97/
119 หลักสูตรการบริการจัดการผลการเรียนด้วยระบบ​​ School MIS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJt17Eaadkr2nBN5vShtZujCBl0BHzsrlWiWXIA-_YAzlUXg/closedform  
120 การพูดสรุปความเรื่อ งที่ฟังและดู The Power of Storytelling https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiLBwCygT0F_cc1KVTldWK_RmTqZeU04fgG3S1dPSOd4f6vQ/viewform?fbclid=IwAR0IUSOomPbzJ7pHBrgqsvG1vAjIKKMAZcxT7Gy9uAQQ00pFCo3qC78tkBc
121 ทดสอบความรู้เรื่องความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต วิทยาลับเทคนิคจันทบุรี https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds_8ZVCnwgBXcXN4Xz-FwVqz2ZmHOe4uE6HlS1Cf5ueNTfPw/viewform?fbclid=IwAR1hFgN9u-PlINTZ84tFewp77k6D3LRw5Jg0Ux6DNLxpHFgqMM9BXzxSWy8
122 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQJr0Gui8KD78QbJIlnsN0SRs6t1OqdbdLd9O884U2yl9FjA/closedform  
123 แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับจังหวัดยะลา สพป.ยะลา เขต 2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0-FqsQEA4opvIn1OiXFOHABpZ69hSRyouwrMJgzhFe8LK5w/closedform
124 แบบทดสอบวัดประเมินผลหลักสูตรงานวิจัยในชั้นเรียน ศูนย์ฝึกอบรม Experttraining https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN5CAg5BePNuqmftOFexv6NgsS3JnA6i_bgkQGlOnZS6GY0A/closedform
125 การวัดและประเมินผล หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สพป.สุรินทร์เขต 3 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhUxGsk-HtfygB2OJVhdD8d5GsfPm4xJ0DPuz4LGCjBwzJWQ/viewform?fbclid=IwAR3BdlYwqG2C6Pz0PZNLq4eVGN7Y8PgjCLQHBLVGZilFREXmd9bbch2tsXE
126 แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนศรีใครวิทยา https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1bfVnZ4nkaMclgiNxkCKvIiiu0CqT0V6dHPqlqK-OUD5rpQ/closedform
127 การทดสอบออนไลน์เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (นำไป ใส่แฟ้มตัวชี้วัดที่1.1 การพัฒนาหลักสูตรได้) โรงเรียนวัดคู่สร้าง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuhuK2xi9PwzkKsz13hYEdU20z7u56W4ySr_33wSiy-rucqg/viewform?fbclid=IwAR2Xlj3AVpgCe-6CuDDLF-YNFygzYXVTk7foBCjxQjC4MPR6v3TJA_KkkOg  
128 การทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ เรื่อง Verb to be     โรงเรียนอนุบาลค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิเขต 1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnfnAdTMg_jHIsm2r08HMDSxDFgi0DsboFIcyhJwgjgUmGfQ/viewform?fbclid=IwAR1yYp7l5gYk3xhOE3LSCJ8kAQOAUJeAqixgixtiPIXrfcaWCSAMvksMQzw
129 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ Adobe โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป.ชัยภูมิเขต 1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPRTGew7X_q0UQKyglB2seaxcKg9gVRYaB-dD4CTteBTpQmA/closedform
130 แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Research for Instructional Development)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcgxCJLIzNJmyuR2FtB7g1xUB817AQr2o4R4VX9x0rEKgnVw/closedform  
131 ข้อสอบ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) โรงเรียนบ้านวาวี https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSfA2hjPM_P3yRbpH3UMT7SyAc105Br7wiaruorB4fXQdP9w/closedform
132 แบบทดสอบออนไลน์ “งานสารบรรณเบื้องต้น” โรงเรียนบ้านหนองปล้อง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKA_AsFVsXuUCiXhNkF5IGesLjHc2DrqHc80FI1nDjDizSyg/closedform
133 แบบทดสอบออนไลน์ ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวปลอม (Fake News)   http://online.nanoi.ac.th/?p=118  
134 บทสนทนาเบื้องต้น (Conversation) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดจำปา https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI-D1-q7O7Dr1ITIhgUi0MJ5H7Dh0xon2GwhNqBkHJaMVGlQ/closedform
135 แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับบทสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน “Basic English Conversation” โรงเรียนบ้านกุดยาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbD4fdSQOnzNgAdgvEufGPNGJIV8FArJEztFJfLHTb-36WQg/closedform  
136 การสร้างทัศนคติและวิธีคิดในการเป็นวิทยากร โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป.กาญจนบุรีเขต 4 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCgzLplQtXJ2YwBb02-V8k0A7qPwuprS8G0cQlKreZygdVUQ/closedform
137 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ผ่านร้อยละ 70%   โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERN1HYRUDUBdVD04LAUwANSeTKTU1txFENb85n_vfApp9JA/closedform
138 องค์ความรู้การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 คณะทำงานส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevikYihHe7q8SQBaltUjZ5SQ7NpWgpBCasOTocIsKf-wecgg/closedform  
139 ทดสอบออนไลน์Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (Google Tools to Improve Work Performance)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvZp0kB8t_CYokTFzxeRvJ6aZ_xbUQpfkjqdM-4JbO7OMsgQ/viewform
140 หลักสูตรครูออนไลน์ (หลากหลายหลักสูตรให้เลือก) สพป.นครราชสีมาเขต 1 https://sites.google.com/a/esdc.go.th/mrptest/

รวบรวม โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1