Get Adobe Flash player

Post

เอกสารคู่มือประชาชน ของสพป.จันทบุรี เขต ๑
=======================================

๑. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

๒. การขอจัดกรศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ

๓. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน ๕๐ คน)

๔. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน)

๕. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)

๖. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย มีผู้เรียนไม่เกิน ๕๐ คน)

๗. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย มีผู้เรียนตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน)

๘. คู่มือศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.คศ.สพฐ.)